Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az archívum

Cikkek találhatók

ORBÁN VIKTOR : MEG KELL VÉDENÜNK A KERESZTÉNY KULTÚRÁT

2018.01.08

A keresztény világ nagy ünnepét: Krisztus urunk születését várjuk. A várakozás csöndjében följebb emeljük tekintetünket, eloldódunk a hétköznapi gondoktól, tágabbra nyílik a lélek horizontja. Ebben a különleges állapotban végezhetjük el az év végi számvetést, és gondolhatjuk újra, hogy mi dolgunk lesz a következő évben a világon. Mi, európaiak --bevallva vagy bevallatlanul, tudottan vagy tudatlanul - .Krisztus tanítása szerint berendezett kultúrában élünk. Ideidézem Antall József néhai miniszterelnökünk ismert mondását: Európában még az ateista is keresztény. Mi, magyarok joggal tekintünk magunkra keresztény nemzetként. Anyanyelvünk, amelyen keresztül megértettük és alakítottuk a valóságot, nem rokonított egyetlen más európai nemzettel sem. Ennek értékes következménye is van. Babitstól tudjuk, Keletről hozott jellemünk és a keresztény nyugati kultúra találkozásából született a magyar szellem. S abból pedig a magyar világlátás és észjárás, tehetjük hozzá. De sok nehézséget, értetlenséget, magányosságot és időnként az idegenség életérzését is okozta. Mindazonáltal keresztény mivoltunk, élő hitünk megtartott ezer esztendőn át Európa közepén. Ezért vállalhatjuk mind a mai napig anyanyelvű kultúránkat és büszkék vagyunk arra, hogy nemzetünk évezredes teljesítményével hozzájárultunk Európa fölemelkedéséhez.

 

Európa elfelejtette a karácsonyt: Interjú Márfi Gyula veszprémi érsekkel

2018.01.08

Ellentmondásokkal, fenyegetéssel, mégis reménnyel teli időszakban érkezett el az idei karácsony. Így lehetne summázni Márfi Gyula veszprémi érsek gondolatait, aki az ünnepek előtt adott exkluzív interjút a PestiSrácoknak. Az érsek felidézte azokat az Európában zajló folyamatokat, amelyek aggodalommal töltik el. Mint mondta, tisztán kell látnunk, hogy mivel állunk szemben, mert az a sötétség, ami Európát fenyegeti, keresztény kultúránkat, hitünket fenyegeti. Nyugaton egy olyan világ épül, amelyik toleranciát vár el, miközben összemossa a nemzeteket és megfosztaná államait minden függetlenségüktől. De itt Magyarországon, valami elkezdődött, ami reményteljes, mintha Istennek valamilyen célja, terve lenne velünk.

 

MEGJELENT AZ AKADÉMIA SZAKLAPJÁBAN A KILENC KÖTETES PROHÁSZKA JUBILEUMI SOROZAT ISMERTETÉSE

2018.01.08

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 2017. 3. 368  


Prohászka Ottokár jubileumi sorozat 1–9. kötet. Szerk. Barlay Ö. Szabolcs, Székesfehérvár, Prohászka Ottokár Baráti Kör, 2008–2016. Az idén kilencven éve elhunyt Prohászka Ottokár (1858–1927) székesfehérvári püspök a huszadik századi magyar egyház- és eszmetörténet jelentős alakja. Már életében Magyarország tanítójának és apostolának vallották, halála óta kultusz övezi személyiségét. Ugyanakkor az államszocializmus korának történetírásában – és ez a jelenség napjainkban is megfigyelhető – megbélyegezték és elítélték „liberalizmuskritikája”, „haladás-ellenessége” és „antiszemitizmusa” miatt. Mindezekből kiindulva indokolt és üdvözlendő vállalkozás Prohászka életének, egyházi és közéleti munkásságának, emlékezetének tárgyszerű, forrásközpontú és elfogultságoktól mentes vizsgálata, s a mindezekre vonatkozó források szisztematikus gyűjtése, kritikai elemzése és monografikus feldolgozása.

 

Varga László - A szentségimádás teológiája, lelkisége, gyakorlata

2018.01.19

 

PROHÁSZKA ÉS A MAGYAR CSERKÉSZET

2018.01.29

Sokféleképpen lehet Prohászka Ottokár püspök munkásságát tanulmányozni. Remélem, jól látom, hogy akármelyik oldalról kíséreljük megközelíteni őt, egyben kulminál mindegyik: új világot hozott magával, egy életen át új világot akart átültetni a magyar egyház és a magyar nép életébe.

Bevezetőként jó, ha összképet nyújtunk apostoli munkájáról. Ha mélyebben elemezzük Prohászka életművét, apostoli tevékenységét, azt látjuk, hogy az egyetemes misszió, vagyis az egész országra kiterjedő prédikációi, lelkigyakorlatai mellett három feladatot tűzött maga elé: az egyházon belül új papi generáció éltre hívását, a civil társdalomban az ifjúság Isten- és haza szeretetének felszításával egy új nemzedék talpra állítását, és a nők pasztorációjával új alapokra helyezni a magyarság életét.. Azt is látta, hogy ezt csak úgy tudja megvalósítani, ha elölről kezd mindent, egészében és részleteiben csak Krisztusra, a sziklára építi reform terveit. Omnia restaurare in Christo.

 

Szent Pió atya csodái

2018.01.31

Dr. Hosszú Gábor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Szent-Györgyi Albert hitvallása:

"Gondolkodj bátran,
Ne félj attól, hogy hibákat követsz el!
Tartsd nyitva a szemed, az apró
részleteket is vedd észre, és legyél
mindenben mértéktartó
céljaidat kivéve!"

Áttekintés

  • Pió atya élete és stigmái
  • Sentté avatás
  • További csodák
  • Gondolatati - lelkisége
 

KÉRDEZTÉL – VÁLASZOLOK

2018.02.05

Sokszor élvezem, hogy az Isten nemcsak tud, de szeret is görbe vonalon egyenesen írni. Amilyen mértékben bosszant, fájdalmat okoz az utolsó években kirobbant iszlámkérdés, olyan mértékben látom ennek bizonyos értelemben hasznát. Tudniillik azóta egyre többen észreveszik, hogy milyen óriási dolog kereszténynek lenni. Hiszen a problémák éppen abból adódnak, hogy az iszlám nem tudja elviselni a mi teológiánkat, világnézetünket és az abban rejlő csodás titkokat (megtestesülés, megváltás, Jézus istensége, Szentháromság, szeretet, alázat, megbocsátás, feltámadás, örök élet). A küzdelmek, viták és harcok közepette most mi éppen ezekre a pozitívumokra kezdünk felfigyelni. ……….. Ez is egy fajtája az említett „Isten szeret görbe vonalon egyenesen írni”.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

A „Pesti srácok” interjúja Márfi Gyula veszprémi érsekkel

2018.02.08

 Az ultraliberálisok a saját bűneiket ostorozzák, de nem saját magukban, hanem másokban, elsősorban mibennünk. Tolerenciát várnak, miközben pont ők azok, akik intoleránsak, szabadságról beszélnek, miközben a sajtószabadság minimumát sem tartják be. Az anglikán egyház készített egy kétperces reklámfilmet magáról, egyetlen angol tévé csatorna nem vállalta, pénzért sem, hogy lehozza. Ők ezt nem tartják kirekesztésnek, pedig maximálisan az. Bojkottálják a keresztényüldözésről szóló híreket. Idén év elején Nigériában egy fulámi muszlim szekta elégetett élve ötszáz keresztényt. A tetemekről sikerült egy felvételt készíteni, de a spanyol internet hatóságok letiltották, mondván, hogy gyűlöletkeltő, pornográf a felvétel. Ez a kettős mérce.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

SZELLEMI MŰHELYEM KINCSEI

2018.03.01

Lehet, hogy túlzottnak, felnagyítottnak, kissé nagyképűnek tűnik a könyv címe. Én is annak tartanám, ha nem kaptam volna figyelmeztetést a tudományos élet egyik fórumától. Tíz évvel ezelőtt ugyanis egy telefonhívás érkezett, mit sem sejtve vettem föl. Pár percen belül kiderült, hogy az ország legnagyobb könyvtárának és szellemi műhelyének egyik osztályvezetője van a telefonvonal másik végén. Az OSZK Kézirattárának vezetője megkérdezte tőlem, hogy átadnám-e nekik szellemi hagyatékomat? A kérdés mellbevágott, mert néhány hónappal előbb, mint a MTA doktora, a szokás szerint felajánlottam tudományos munkám iratait, jegyzeteit az Akadémia Kézirattárának. Mivel erre nem tartottak igényt, elhatároztam, hogy balatonmáriai kertemben elégetem ezt is a többi iratommal, leveleimmel együtt.

 

Csodálatos dal, csodálatos előadótól!

2018.03.12

 

Ave Maria - nem akárki előadásában!

 

 

Ez egy történelmi emlék ! Becsüld meg !


Lengyel barátaimtól van egy jó sztorim róla: sokat síelt a Kárpátokban, nagy-nagy hobbija volt ez. Egyszer elindult kora délután valahol a Beszkidekben, s beesteledett, amire egy nagy kanyarral végre, egy kis faluhoz leért.
Az erdőszélen két határőr állt elé azzal, hogy mit csinál itt, kicsoda, honnét jött ?
Akkor derült ki, hogy ez bizony már Szlovákia. Semmi papír nem volt nála, de azért megmondta, hogy ő Karol Wojtyla , a krakkói érsek a szomszédból.
A két határőr  ugyan nem nagyon hitte, de békés volt a sötétkék overallos, piros sapkás férfi, akinél ugye nemcsak igazolvány, de fegyver sem volt, így bekísérték az irodába, főztek neki egy teát, s elkezdtek telefonálgatni. Kiderült, valóban eltűnt délután Karol Wojtyla  az egyházközségi kis csapatból, s  nem jelentkezett, ekkor még ugye    - 70-es évek legeleje -   nem volt mobil. Mindenesetre már jó késő volt, amire megérkezett érte a nagy terepjáró, de addigra már be is szalonnáztak a határőrökkel, s nagy billiárd partiban voltak a népekkel a helyi kocsmában. 

 

Húsvétra

2018.03.30

husvetra_2018.jpg

 

APOKALIPTIKUS IDŐK

2018.04.07

Pár nappal ezelőtt sokan olvashattuk, annak az afrikai muszlimnak dühtől, gúnytól fűtött vádbeszédét, melyet az európaiaknak vágott a fejéhez, megmagyarázva, hogy miért jogos Európa lerohanása, és miért foglalja el húsz éven belül az iszlám a kereszténységet ezen a kontinensen. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy leszámítva a gyűlöletét minden állítása teljes egészében igaz. Ezt támasztja alá annak a P.Ágoston német bencés atyával készült rádióriport, mely szinte szó szerint ugyanezt állítja. Sőt pontos adatokkal támasztja alá állításait. Például: Németországban az utolsó években kétezer, igen:2000 katolikus templomot zártak be és bontottak le. Eközben óriási, díszes mecseteket építenek Allah tiszteletére, melyek naponta színültig megtelnek imádkozó mohamedánok ezreivel.

Mindkét híradást ellenőriztem, és megállapítottam, hogy mind a muszlim, mind P. Ágoston adatai dokumentum értékűek.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

AZ UTOLSÓ SZÁZ ÉV TANUSÁGTEVŐJE - III.rész

2018.04.25

Tanúja vagyok a hívásnak és a küldetésnek

Paptanári hivatásomról

 

A közbeszédben is ismert a hivatás fogalom és kifejezés. Arra utal, hogy van valaki, aki hív. A magyar nyelv zseniális mélységeket tár fel azzal, hogy a dolgok lényegére mutat rá. Mert valóban úgy van, hogy kamaszkorban előbb vagy utóbb egy bizonyos indíttatást érzünk valamilyen foglalkozás, munka iránt. Van, aki gyógyítani szeretne, más, aki nevelni, oktatni, - ismét más, aki a törvényt, a rendet szeretné őrizni, problémákat megoldani stb. De még ennél is nagyobb az az indíttatás, már-már belső kényszer, melyet a lányok éreznek a család, az anyaság iránt, - vagy a fiúk a szerelem, a párválasztás, a nősülés iránt. Minden egyes esetben hívásról van szó. Ez a természet rendje. Hasonlít ez a vándormadarak életmentő ösztönéhez, melyet az élet ritmusának neveznék. A fecskéket, gólyákat nem lehet eltántorítani attól, hogy elinduljanak, amikor annak itt és most eljön az ideje. Valami ritmus lüktet az univerzumban. Ennek egyik megjelenési formája az, amiről most írni szeretnék.

 

2018-05-01

2018.05.02

Amikor figyelmes szeretettel hallgatod a másikat, akkor érkeztél meg hozzá, s ha egy szót sem szólsz, akkor is úgy éli meg, hogy egészen jót beszélgettetek!

Laci atya

 

2018-05-02

2018.05.02

Addig tartjuk magunkat bizonytalanságban, amíg el nem hisszük, hogy az Atya mindennél hatalmasabb és az ő kezéből senki el nem ragadhat bennünket!

Laci atya

 

2018-05-03

2018.05.03

Jézus egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. Ebből következően, akkor válaszolunk az evangéliumhoz hűen  az idők jeleire, ha tettekre váltott hitünk középpontjában az az ember áll, akit Isten szeret!

Laci atya

 

2018-05-04

2018.05.04

Egyházunkban az idealizált múltra való emlékezés, régi dicsőségünk restaurálgatása nem vezet sehova, ha itt és most nem akarunk megtérni!

Laci atya

 

2018-05-05

2018.05.06

Jézus Krisztus azért jött, hogy felébressze a hitet Isten irántunk való szeretetében! Ez a szeretet állandó, visszavonhatatlan, feltétel nélküli, amelyet sem a személyes, sem a strukturális bűneink nem tudnak megingatni! Hihetetlen?

Laci atya

 

2018-05-06

2018.05.06

Az Isten szeretet! Az Egyház ma sok gyermekét és sokak rokonszenvét elveszíti, mert nem mutatjuk meg ezt a szeretetet és nem terítjük meg naponta az irgalom asztalát!

Laci atya

 

2018-05-07

2018.05.07

Amikor a keresztények Istent a hétköznapjaikban is felfedezik, akkor az addig nehéz helyzetek is a Gondviselő ajándékaivá válnak!

Laci atya

 

Mappák találhatók

Mappák nem találhatók